ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΤΕΣΤ/ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ


τεστ

Τα ψυχομετρικά εργαλεία χρησιμοποιούνται ευρέως από εκπαιδευτικούς φορείς, εταιρείες και οργανισμούς, όπως τράπεζες, πολυεθνικές εταιρείες, φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EPSO), κ.α. Διακρίνονται στα ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς για την αξιολόγηση χαρακτηριστικών όπως τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα, οι εργασιακές αξίες, η προσωπικότητα, κ.α., στα τεστ ικανοτήτων με τα οποία επιχειρείται η αξιολόγηση της επίδοσης των ατόμων σε συγκεκριμένες ικανότητες, καθώς και σε αξιολογήσεις δεξιοτήτων και στάσεων όπως περιπτωσιολογικές μελέτες κ.α. (situational and judgemental test, modelling).

Ως προς τις ικανότητες, αντικείμενο αξιολόγησης μπορεί να αποτελέσουν γενικές-βασικές ικανότητες (core competencies) όπως η γλωσσική, η αριθμητική και η επαγωγική ικανότητα, καθώς και ειδικές ικανότητες όπως η ικανότητα ελέγχου δεδομένων, η αντίληψη διαστάσεων, σχηματικος και διαγραμματικός συλλογισμός κ.α.

Χρησιμοποιούμε το  ΑRISTON TEST απο τα πλεον αξιόπιστα ψυχομετρικά εργαλεία που βασίζεται σε εξειδικευμένες πανεπιστημιακές έρευνες δεκαετιών της εταιρείας computer academy. Πρόκειται για απόλυτα επιστημονικό τεστ,  όπου το έμπειρο σύστημα επεξεργάζεται τις απαντήσεις του υποψηφίου και εκδίδει το ανάλογο προφιλ που χαρακτηρίζεται από υψηλότατο δείκτη αξιοπιστίας και αντικειμενικότητας.

 

αριστον